• Kom eens in de showroom kijken naar de voordelige SHOWMODELEN

    Kortingen tot wel 80%

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Montera meubelen

 

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 Onder “Montera ” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Montera meubelen gevestigd te Sliedrecht.

1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerking verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Montera meubelen hierna te noemen Montera, dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Montera een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Onder “overeenkomst”wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Montera tot het leveren van diensten en/of zaken door Montera ten behoeve van Afnemer.

Artikel 2 Identiteit van Montera

Naam: Montera meubelen

Vestigingsadres: Leeghwaterstraat 107, 3364 AE Sliedrecht

Telefoonnummer: 0184-422568

Website: www.monterameubelen.nl

E-mailadres: info@monterameubelen.nl

Rekeningnummer: NL50 SNSB 0865943672

Kvk-nummer: 23086566

BTW- identificatienummer: NL001332268B25

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Montera en een Afnemer.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden via elektronische weg of als formulier aan de Afnemer beschikbaar gesteld.

3.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Afnemer te kennen dat hij/zij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

3.4 Van deze algemene voorwaarden kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.

3.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.7 Indien Montera niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Montera in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3.8 Montera behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Controleer daarom regelmatig deze algemene voorwaarden voor een update.

Artikel 4 Offerte en aanbiedingen

4.1 Alle offertes en aanbiedingen van Montera zijn vrijblijvend en kan door Montera worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven werkdagen na kennisneming door Montera.

4.2 Montera kan niet aan zijn offertes of bestelorders worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of bestelorders, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 De in een offerte of bestelorder vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in Euro’s (€)

4.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of bestelorder opgenomen aanbod dan is Montera daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Montera anders aangeeft.

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Montera niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.5 Model wijzigingen betreffende: afmeting, type uitvoering, maten, beslag, en kleurverschillen zijn voorbehouden

Artikel 5 Overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Montera en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen door schriftelijke kennisgeving per orderbon in de winkel, per post, fax of e-mail voor de aanvaarding van een bestelling, of de uitvoering van een bestelling van de Afnemer door Montera.

5.3 Montera is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald.

5.5 Montera kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Montera op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6 Montera heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.7 Indien Montera gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Montera ter beschikking heeft gesteld.

5.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Montera zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Montera gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Montera bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Montera op en is voor de afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

5.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Montera een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.11 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Montera gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Montera daardoor direct of indirect ontstaan.

5.12 De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst getekend voor de levering van de meubelen en daarbij aangegeven dat hij voorzien is van voldoende productinformatie.

Artikel 6 Levering en uitvoering

6.1 Montera zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Montera kenbaar heeft gemaakt.

6.3 Bij afgesproken transport geschiedt de levering, al dan niet ingepakt, tot aan de eerste deur op de begane grond van de afnemer. De verantwoording of een artikel al dan niet past in de woning ligt altijd bij de afnemer. Bij de bestelling dient de afnemer vragen te stellen m.b.t. de afmetingen i.v.m. bezorging. Montera kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel te maken kosten om artikelen op de eerste of tweede verdieping te krijgen. Ook kan Montera niet verantwoordelijk worden gehouden of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst indien een artikel, in verband met de afmetingen, niet in de woning past.

6.4 Montera zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed leveren binnen de afgesproken levertijd. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Montera een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 12 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

6.6 Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de Afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen producten vervangen of gerepareerd worden. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Montera te melden

6.7 Op verzoek van de afnemer kunnen leveringen ook in gedeelten geschieden. De transportkosten zijn altijd per levering, d.w.z. indien een order in bijvoorbeeld 2 delen moet worden geleverd, dan moet ook 2 x het volledige transport bedrag worden voldaan. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de leveringen van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

6.8 De producten worden zowel door Montera als door derden geleverd.

6.9 Indien de goederen door de afnemer zelf worden afgehaald en getransporteerd kan Montera niet verantwoordelijk worden gehouden door achteraf geconstateerde transportschade. Bij het afhalen van goederen heeft de afnemer dan ook de mogelijkheid de goederen goed te controleren op eventuele beschadigingen.

6.10 Wordt het product geleverd door Montera of derden dan zal de afnemer op het tijdstip van levering aanwezig moeten zijn op het aangegeven afleveradres. Is de afnemer om wat voor reden niet aanwezig dan zullen de kosten van het vervoer worden verhaald op de afnemer.

6.11 Indien afgesproken is dat geleverde goederen ook gemonteerd moeten worden, zullen de gemaakte parkeerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 De prijs

7.1 Prijsopgaven worden door Montera steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in euro’s (€).

7.2 Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is Montera gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zulks evenwel met een maximum van 10% van de in eerste instantie overeengekomen prijs. Een en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

7.3 Indien Montera overgaat tot het verhogen van haar prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft afnemer het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, mits de afnemer Montera binnen zeven werkdagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging per aangetekend schrijven van dit besluit op de hoogte stelt.

7.4 De prijzen in de Montera catalogi, alsmede in de brochures en op de website monterameubelen.nl, kunnen afwijken van de daadwerkelijk in de winkel geldende prijzen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders door Montera is aangegeven, dient restant betaling op het moment van levering of afhalen te geschieden.

8.2 Betaling van bestellingen dient te geschieden uitsluitend pinnen in de winkel of gelijk bij de levering aan de voordeur. Betalen met cheques of cadeaubonnen is niet mogelijk.

8.3 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s (€)

8.4 Bij het plaatsen van een bestel order vraagt Montera een aanbetaling van 20 % van het totaalbedrag.

8.5 Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Afnemer een rente verschuldigd van 3 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.6 Montera heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.7 Montera kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Montera kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.9 Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Montera echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9.0 Indien bij het begin van de overeenkomst een aanbetaling is gedaan, en de levering op verschillende data wordt geleverd, dan zal de betreffende aanbetaling, in verhouding tot het geleverde bedrag, pas worden verrekend bij de laatste levering.

Artikel 9 Bedenktijd.

Bestellingen die via e-mail worden afgehandeld en/of per bank overboeking worden voldaan vallen niet onder de wet verkoop op afstand. Daardoor is de bedenktijd, voor bestellingen op afstand zoals bij webshopverkoop van 14 dagen, niet van toepassing. Op de orders geplaatst in de winkel en/of via normale e-mail afhandeling bestaat geen bedenktijd en is altijd definitief en onherroepbaar. Bij een webshop aankoop heeft u wel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Met uitzondering van producten met het “Custom Made” label. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de  levering. Zodra het bestelde artikel terug in ons bezit is krijgt u het bedrag van uw aankoop (exclusief de transportkosten) terug met hetzelfde betaalmiddel als waar u de transactie mee heeft verricht.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

10.1 Montera is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: – de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst montera ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen; – de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Montera kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Montera gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Montera kan worden gevergd.

10.2 Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Montera gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Montera op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Montera de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 Indien Montera op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Montera, zal Montera in overleg met de Afnemer zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Montera is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Afnemer in rekening gebracht. Montera zal de Afnemer zoveel mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Montera genoemde termijn te voldoen, tenzij Montera anders aangeeft.

10.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Montera vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Montera op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10.7 Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, voor een bedrag van 30% van het geannuleerde aan de Afnemer in rekening worden gebracht, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Montera kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

10.8 De opslag van zaken. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal Montera binnen een redelijke termijn een tweede levering doen verzoeken. Montera is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten van € 50,- per 2 m3 per 4 weken en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard zal Montera:
a: nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen; b: dan wel eerst de zaken 2 weken  onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden; c: indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Montera gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen. Indien Montera de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 4 weken. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Montera de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c. Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal Montera de zaken maximaal 12 weken in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen. Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Montera in rekening mogen worden gebracht. Alvorens Montera hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de afnemer mede te delen. Het risico van brand en beschadiging wordt door Montera in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Montera is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Montera geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Montera niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Montera heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst, of een gedeelte van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Montera zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Montera kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

11.4 Indien Montera ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Montera gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11.5 Indien in een overeenkomst genoemde artikelen, een deel of gedeelte niet meer geleverd kan worden, is de afnemer toch verplicht om het gedeelte van de overeenkomst dat wel leverbaar is af te nemen.

Artikel 12 Verlengt Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Montera in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Montera totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Montera gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.2 Door Montera geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het verlengt eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het verlengt eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Montera veilig te stellen.

12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Montera   daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.5 De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Montera ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Montera gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Montera bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

12.6 Voor het geval Montera zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Montera en door Montera aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Montera zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13 Garantie

13.1 Ten aanzien van door Montera geleverde producten, verstrekt Montera slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van Montera aan Montera wordt verstrekt echter nooit langer dan 1 jaar na factuurdatum.

13.2 Zo er sprake is van garantie, dan geldt slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Montera geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet of niet juist opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften.

13.3 Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat Afnemer in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijnerzijds jegens Montera.

13.4 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

13.4 De door Montera verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van Montera. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt Montera in alle rechten welke Afnemer geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.

13.5 Indien de door Montera geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door Montera verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat Montera schriftelijk heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door derde.

13.6 Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Montera slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande omschreven garantiebepaling.

13.7 Uiteindelijk zal, indien er sprake is van een geldende garantie, deze nooit langer zijn dan 1 jaar.

13.8 Uitgesloten van garantie zijn artikelen die worden verkocht als een “big sale artikel” of als “showmodel” of als een “opruiming” artikel. Deze artikelen worden dan verkocht als zijnde B-keuze artikelen. Zij voldoen niet meer aan de gestelde kwaliteit eisen (conformiteit) Dit ondeugdelijke product is daarom ook met korting afgeprijsd.

13.9 Verschillen in afmetingen, kleurafwijkingen of verkleuringen, barsten, houtaandoeningen of kromtrekken in houten meubelen zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 14 Klachten

14.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen.

14.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, voorzien van foto(s) terstond en uiterlijk binnen drie werkdagen na feitelijke (af)levering per e-mail of per post bij Montera worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt van afnemer geacht dat het geleverde onherroepelijk en onvoorwaardelijk is aanvaard.

14.3 Ieder recht tot klachten, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Montera redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

14.4 Product eigenschappen van materialen bijvoorbeeld kleurafwijkingen, barsten, houtaandoeningen of kromtrekking van houten meubelen zijn geen gebreken en worden niet als klacht aangemerkt en valt niet onder de garantie.

14.5 Montera levert onder andere houten meubelen die aan werking onderhevig zijn, alsmede dat de gebruikelijke originele kenmerken van hout zichtbaar blijven na afwerking. Klachten hieromtrent worden serieus genomen, maar Montera is nimmer verplicht over te gaan tot vergoeding, ruiling, bewerking of reductie in prijs.

14.6 Montera is slecht verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Montera, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

14.7 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Montera na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Montera overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Montera.

14.8 Indien de klachten van Montera, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Montera gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Montera.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Indien Montera aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 Montera is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Montera is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.3 Montera is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

15.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Montera aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Montera toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.5 Montera is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

15.6 Indien Montera aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Montera beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.7 De aansprakelijkheid van Montera is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

15.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Montera of zijn leidinggevende ondergeschikten.

15.9 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden bepaald, is Montera voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens Montera aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

15.10 Montera is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet binnen vijf werkdagen, na levering heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, per mail of post aan Montera heeft gemeld.

15.11 Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is Montera niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Montera niet kende noch behoorde te kennen, zoals het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als onder andere als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw. Het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen, apparaten die warmte afgeven en haarden. Extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.

15.12 Montera is niet aansprakelijk voor transport schade aan goederen indien deze goederen door de afnemer zelf zijn afgehaald.

Artikel 16 Verjaringstermijn

16.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Montera en de door Montera bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

16.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Afnemer Montera van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 17 Risico Overgang

17.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken in de macht van de Afnemer worden gebracht.

Artikel 18 Vrijwaring

18.1 De Afnemer vrijwaart Montera voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Montera toerekenbaar is.

18.2 Indien Montera uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Montera zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Montera, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Montera en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 19 Persoonsgegevens

19.1 De persoonsgegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in de database van Montera. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Afnemer.

19.2 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de database van Montera. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien de gegevens niet correct zijn.

19.3 De aan Montera verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen het innen van openstaande vorderingen,

Het bestrijden van fraude en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

19.4 De persoonlijke gegevens worden gebruikt om periodiek een nieuwsbrief te versturen. De Afnemer kan op elk moment aangegeven, via een mail, dat de Afnemer de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Montera partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Communicatie

21.1 De communicatie tussen Montera en Afnemer zal voornamelijk via e-mail of post plaatsvinden. Montera is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Montera en derden.

21.2 De inhoud van de site, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Montera op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Montera kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Montera is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Montera.

21.3 Niets van de site van Montera mag door derden zonder toestemming van Montera gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Montera.

Artikel 22 Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling algemene voorwaarden.

22.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

22.2 In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 23 Vindplaats en wijziging voorwaarden

23.1 Refererende aan artikel 3.8 zijn deze voorwaarden te verkrijgen via de website www.monterameubelen.nl Ook zijn deze voorwaarden in de winkel verkrijgbaar.

23.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.